Kodeks ponašanja

Dobavljači
Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve naše poslovne odnose

Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve naše poslovne odnose

Bisnodeov Kodeks ponašanja dobavljača obuhvaća sve kompanije partnere koje isporučuju robu i usluge Bisnodeu, uključujući i njegove podizvođače, a dio je svih sporazuma i ugovora. Za nabave ili pregovore vrijedi sljedeće:

  • Kodeks ponašanja mora biti potpisan za svaki ugovor koji prelazi 1.000.000 SEK. Također treba predočiti dokumentaciju o utjecaju na okoliš i društvene uvjete, uključujući akcijske planove i ciljeve poboljšanja.
  • Za ugovore u vrijednosti 500.000 ili više SEK mora se održavati dijalog s partnerima u vezi s njihovim radom na održivosti i o tome kako se oni pridržavaju zahtjeva u Kodeksu ponašanja. Dokumentacija koja se tiče ekoloških utjecaja i socijalnih uvjeta, uključujući akcijske planove i ciljeve promicanja, mora biti spremna za prezentaciju na zahtjev.
  • Bisnode ima imenovanu osobu odgovornu za pitanja održivosti, koju se može kontaktirati ako zaposlenik, partner, dobavljač ili podizvođač sumnja u bilo kakvu povredu zakona, propisa ili Kodeksa ponašanja. Ova je komunikacija pokrivena zakonom o zaštiti dojavljivača, što znači da je osoba koja pruža informacije zaštićena od štetnih radnji i ima pravo ostati anonimna.
  • Bisnode ima pravo raskinuti partnerstvo ako Bisnode otkrije bilo kakva odstupanja od uvjeta iz Kodeksa ponašanja i ako poboljšanja nisu izvršena u dogovorenom roku.
Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Naš Kodeks ponašanja osigurava poštovanje zakona i propisa

Dobavljači moraju poštovati zakone i propise, smjernice i standarde te imati sve potrebne dozvole, licencije i registracije potrebne za njihovo poslovanje.

Poslovna etika

Sve operacije moraju se provoditi sukladno dobroj poslovnoj praksi, poticati slobodno tržišno natjecanje i održavati visoki standard etike. Nije dopušten nikakav oblik korupcije, mita, pranje novca ili ograničenje tržišnog natjecanja. Zabava i darovi moraju biti obilježeni otvorenošću, umjerenošću i uvijek imati prirodnu povezanost s poslovnim odnosom.

Rukovanje informacijama

Povjerljive informacije koje se tiču poslovanja nas ili naših klijenata mogu se koristiti samo za namjeravanu svrhu.

Okoliš

Bisnode aktivno radi na kontinuiranom smanjenju izravnog i neizravnog utjecaja na okoliš kompanije, a dobavljači moraju u potpunosti biti sukladni politici zaštite okoliša dostupnoj na našoj internet stranici.

Dobavljači moraju imati definiranu politiku zaštite okoliša, znanje i kontrolu nad njihovim ekološkim utjecajem te dokumentirani sustav upravljanja. Dobavljač mora kontinuirano provoditi mjere poboljšanja okoliša u svome poslovanju radi smanjenja emisija u zrak, zemlju i vodu te pojednostaviti svoju uporabu energije i resursa.

Uvjeti rada i ljudska prava

Dobavljači moraju podupirati i poštovati međunarodno proklamirana ljudska prava i tretirati svoje zaposlenike i dobavljače pošteno, jednako i poštujući ljudsku jednakopravnost.

Antidiskriminacija i fer postupanje

Diskriminacija, bez obzira na motiv, ne tolerira se u vezi sa zapošljavanjem, određivanjem plaća, napredovanjem, obukom ili otpuštanjem. Dobavljač će također osigurati da ne bude uznemiravanja, nasilničkog ponašanja, prijetnje, tlačenja ili drugog zlostavljanja.

Sloboda udruživanja

Dobavljač mora poštovati pravo zaposlenika na pridruživanje sindikatima i mogućnosti kolektivnih pregovora bez ikakvog rizika od kažnjavanja, prijetnji ili zlostavljanja.

Uvjeti za zapošljavanje

  • Svaki zaposlenik mora imati pisani ugovor o radu preveden na jezik koji razumije.
  • Radno vrijeme ne smije premašiti maksimalno radno vrijeme propisano u važećim zakonima i propisima, a svi zaposlenici imaju pravo na tjedni odmor, kako je propisano zakonom.
  • Svaki zaposlenik ima pravo na zakonski dopust, uključujući bolovanje i roditeljski dopust.
  • Odbijanja od plaća nisu dopuštena kao stegovni postupak.
  • Plaće će se isplaćivati redovito, izravno zaposleniku, u pravo vrijeme i u cijelosti.
  • Diskriminacija kod plaća u bilo kojem obliku nije dopuštena.

Pojedinci koji rade za dobavljača u uvjetima sličnim zapošljavanju moraju se također tretirati sukladno ovim načelima.

Radno okruženje i sigurnost

Dobavljač mora osigurati zdravo i sigurno radno okruženje, kako fizički tako i psihosocijalno. Dobavljač mora sustavno i proaktivno raditi na stalnom poboljšanju radne okoline i zdravstvenih uvjeta na radu. Svi koji rade za dobavljača moraju dobijati redovitu obuku o radnom okruženju i moraju im biti dostupne relevantne informacije.

Moraju se prevenirati nesreće i povrede na radu. Dobavljač mora utvrditi rutine za identifikaciju, rukovanje i prijavljivanje povreda i bolesti u radu. Svi koji rade unutar organizacije, bilo kao zaposlenici ili izvođači, moraju biti pokriveni osiguranjem od profesionalnih nesreća. Dobavljač mora osigurati da se alkohol i lijekovi ne koriste tijekom radnog vremena.

Dobavljač mora predvidjeti i identificirati izvanredne situacije i smanjiti njihov utjecaj kroz provođenje procedura za izvanredne situacije i spašavanje, uključujući opremu, alarm, evakuaciju i obuku.

Prisilni rad

Sav posao mora biti izveden dragovoljno. Nije dopušten nikakav oblik prisilnog rada ili rada povezanog s bilo kojim oblikom prijetnje ili kažnjavanja.

Dječji rad

Dječji rad nije dopušten. Ako ne postoje nacionalni zakoni koji zabranjuju rad djece u zemlji u kojoj se obavljaju operacije, nitko ispod 15 godina starosti ne smije biti zaposlen.