Traži

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Bisnode d.o.o.

Članak 1.

Predmet općih uvjeta

1.1. Ovim općim uvjetima poslovanja Bisnode d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Bisnode d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22 (u daljnjem tekstu Bisnode) kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu: Usluge) i korisnika (podnositelji zahtjeva za pretplatu i korisnici usluge portala: Pretplatnik). Na sve međusobne odnose Bisnode i Pretplatnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničkog odnosa, odnosno nakon toga dana. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći obrazac narudžbenice za zasnivanje Pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Narudžbenica).

Članak 2.

Usluge koje pruža Bisnode

2.1. Sve informacije koje tvrtka Bisnode prikuplja te objavljuje putem svojih portala za cilj imaju pomoći osnaživanju hrvatskog gospodarstva, razvoju transparentnosti poslovanja te su objavljeni u dobroj vjeri.

2.2. Bisnode ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem poslovnih portala. Bisnode ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja poslovnih portala.

2.3. Bisnode se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama te o istom obavijestiti Pretplatnika sukladno tehničkim mogućnostima.

Članak 3.

Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa

3.1. Pretplatnik usluge pristupa portalu može biti fizička i pravna osoba. Pristup se osigurava kupnjom licence i dodjelom pristupnih podataka i loziniki. Kupnjom jedne licence osigurava se pristup jednom korisniku. Pretplatnik nije ovlašten pristupne podatke ustupati bilo kojoj trećoj osobi.

3.2. Pretplatnik je obvezan na zahtjev Bisnode učiniti dostupnim potrebne isprave i podatke koje Bisnode može držati potrebnima radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, a prema uobičajenim postupcima za provjeru identiteta pretplatnika sukladno odredbama posebnih zakona.

3.3. Slanjem Narudžbenice, Pretplatnik (fizička osoba) daje svoju suglasnost Bisnode da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka koristiti, upisivati i obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i poslova iz svoje osnovne djelatnosti i da Bisnode navedene podatke može proslijediti trećima, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Pretplatnika i Bisnode te umanjenja budućeg duga.

3.4. Narudžbenica sadrži sljedeće podatke: osnovne podatke o Pretplatniku, OIB Pretplatnika, adresu za slanje računa i obavijesti, podatke o poslovnom paketu te podatak o ugovorenom trajanju pretplatničkog odnosa.

3.5. Pretplatnik je izričito suglasan da njegovi razgovori i/ili korespondencija putem elektronske pošte s Podrškom za pomoć korisnika Bisnode mogu biti snimljeni i/ili zabilježeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja usluga Bisnode prema Pretplatnicima i poboljšanja kvalitete usluga Bisnode.

Članak 4.

Obveza Pretplatnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu

4.1. Pretplatnik je obvezan obavijestiti Bisnode u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili navedeni u Zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka takve promjene.

4.2. Ako Pretplatnik ne obavijesti Bisnode o promjeni identifikacijskih ili osobnih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. članka 4. te ako zbog takvog propusta obavijesti Bisnode-a ili druga dokumentacija ne mogu biti dostavljeni Pretplatniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune za plaćanje koje će Bisnode upućivati na posljednju dojavljenu adresu Pretplatnika.

Članak 5.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa

5.1. Prihvaćanje Zahtjeva i sklapanje ugovora

5.1.1. Bisnode će bez odgode elektroničkim putem potvrditi primitak Narudžbenice, dok će prihvatiti

Narudžbenicu najkasnije u roku od 5 radnih dana.

5.1.2. Narudžbenica Pretplatnika smatrat će se ponudom za zasnivanje pretplatničkog odnosa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

5.1.3. Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između Bisnode i Pretplatnika (u daljnjem tekstu: Pretplatnički odnos) započinju od trenutka aktivacije usluge.

5.1.4. Narudžbenica prihvaćena od strane Bisnode zajedno s ovim Općim uvjetima čini Ugovor o Pretplatničkom odnosu na određeno vrijeme. Obvezno trajanje ugovora je jedna godina. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka aktivacije usluge.

5.1.5. Pretplatnik je dužan platiti cijeli iznos pretplate u roku od 8 dana od dana aktivacije usluge. U slučaju sumnje kada je usluga aktivirana, smatra se da je aktivirana u roku od 5 radnih dana od potvrde primitka Narudžbenice, sukladno stavku 5.1.a.

5.1.5.a. U slučaju da Pretplatnik zakasni s uplatom pretplate, Bisnode može po svojoj volji zahtijevati ispunjenje obveze ili raskinuti ugovor bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje.

5.1.5.b. Ako Ugovor tijekom obveznog trajanja Pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Bisnode krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik je dužan platiti cijeli iznos pretplate, ukoliko istu već nije platio. U slučaju da je Pretplatnik platio iznos pretplate prije nego što je Ugovor raskinut krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik nema pravo na povrat iznosa pretplate ili razmjerno smanjenje pretplate za razdoblje od raskida Ugovora do isteka razdoblja na koje je Ugovor bio sklopljen. Isto vrijedi i u slučaju da Pretplatnik  raskine Ugovor jednostranom izjavom bez krivnje Bisnode. U tom slučaju iznos Pretplate ima se smatrati Ugovornom kaznom. 

5.1.6. Elektronički račun mora biti dostupan svim pretplatnicima. Pretplatnici će na zahtjev dobiti račun i u ispisanom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s elektroničkim računom).

5.2. Odbijanje zahtjeva

5.2.1. Bisnode ima pravo odbiti Zahtjev u slijedećim slučajevima:

a) Ako je pretplatnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zastupnika nije dano;

b) Ako postoji osnovana sumnja da podaci fizičke osobe Pretplatnika, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Pretplatnika, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju i zastupanju nisu točni;

c) Ako je protiv Pretplatnika pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili restrukturiranja ili ako Pretplatnik postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Bisnode prema Pretplatniku ili ako po razumnoj ocijeni Bisnode Pretplatnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Pretplatnik pruži Bisnode odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluge uključujući ali ne ograničavajući se na: predujam, bankovno jamstvo te prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane Bisnode.

d) Ako postoji osnovana sumnja da je Pretplatnik zloupotrebljavao ili ima namjeru zloupotrebljavati Uslugu koju pruža Bisnode ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba.

e) Ako Pretplatnik nije uredno ispunio Zahtjev.

f) Ako Pretplatnik, prema razumnoj procjeni Bisnode, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Bisnode u odnosu na pojedinu uslugu, na koji se Narudžbenica odnosi, posebno ako Pretplatnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljenu Uslugu niti je na zahtjev Bisnode dostavio odgovarajuća osiguranja plaćanja navedena u točki c) Članka 5.2.

Članak 6.

Cjenik i uvjeti plaćanja

6.1. Cjenik

6.1.1. Cijene usluga utvrđene su cjenikom Bisnode koji je na snazi u vrijeme slanja Zahtjeva, a koji je sastavni dio Narudžbenice (u daljnjem tekstu: Cjenik). Bisnode je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti ga dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

6.1.2. Cjenikom se mogu predvidjeti posebni poslovni modeli kao i dodatne usluge. U slučaju izmjena Cjenika, Bisnode je dužan izvijestiti Pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid pretplatničkog odnosa u skladu s Općim uvjetima poslovanja, a Bisnode može primijeniti izmjene na postojeće Pretplatnike najranije 15 dana od objave istih, osim izmjena u korist Pretplatnika, a koje se primjenjuju bez odgode. U slučaju da su izmjene nepovoljnije za Pretplatnika u odnosu na ugovorene cijene Pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos u roku od 15 dana od dana objave predmetnih izmjena.

6.2. Plaćanje Usluga

6.2.1. Bisnode ispostavlja Pretplatniku godišnje račune za obavljenu Uslugu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Bisnode u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s člankom 8. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Pretplatnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Pretplatnik.

6.2.2. Bisnode je ovlašten prethodnu obavijest Pretplatniku prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Pretplatnika. Ako primi dodatnu obavijest od Bisnode, Pretplatnik je obvezan dospjeli iznos računa za obavljene Usluge bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, Bisnode je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlaštena predati potrebne podatke.

6.2.3. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Bisnode će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Pretplatnika, Bisnode ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

6.3. Naplata nepodmirenih potraživanja

6.3.1. Ako pretplatnik nije podnio pisani ili elektronički prigovor iz članka 8. Općih uvjeta i nije podmirio dugovanja za obavljene usluge, Bisnode može dostaviti Pretplatniku opomenu u elektroničkom obliku s upozorenjem da će po isteku 30 dana od dana dostavljanja opomene pretplatniku, korisnički račun biti privremeno deaktiviran, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje.

6.3.2. Ako pretplatnik ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene deaktivacije korisničkog računa, Bisnode može trajno deaktivirati korisnički račun i raskinuti pretplatnički odnos, te dalje postupati u skladu s Općim uvjetima poslovanja (članak 11 i članak 5.1.5).

Članak 7.

Smetnje, tehničke mogućnosti i ograničenje odgovornosti 

7.1. Smetnje i tehničke mogućnosti

7.1.1.Pretplatnici aktivacijom korisničkog računa prihvaćaju da Bisnode pruža Uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svog sustava te da zbog toga Usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu. Pretplatnici nemaju pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Usluge ne budu dostupne na određenim mjestima ili u određeno doba kao i ako Pretplatnik nije koristio ili pokušao koristiti Uslugu unutar određenog razdoblja. Bisnode se obvezuje obavijestiti pretplatnika o eventualnim smetnjama i/ili potencijalnim tehničkim poteškoćama.

7.1.2. Bisnode nije obvezan platiti naknadu štete zbog objektivnih uzoraka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila).

7.1.3. Ako zbog tehničke smetnje u djelokrugu odgovornosti Bisnode koju Bisnode nije uklonio u roku od 48 sati od trenutka njezina utvrđivanja ili duže, ovisno o vrsti tehničke smetnje o čemu će Pretplatnik biti obaviješten bez odgode, Pretplatniku nije bio omogućen pristup, umanjuje se njegova naknada za godišnji pristup sustavu i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje.

7.2. Odgovornost za točnost objavljenih podataka

7.2.1. Bisnode svo vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa poduzima mjere radi osiguravanja i povećanja kvalitete, točnosti i ažurnosti podataka i usluga na poslovnim portalima. Manja odstupanja financijskih pokazatelja do kojih dođe uslijed zaokruživanja i sličnih operacija neće se smatrati netočnim podacima.

7.2.2. Bisnode ne jamči za točnost odnosno adekvatnost podataka i drugih usluga na poslovnim portalima Bisnodea. Uslijed ograničenih tehničkih i operativnih mogućnosti programskog sustava moguće je da se podaci objave netočno ili da se ne ažuriraju redovno. To se primarno odnosi na podatke o blokadama računa poslovnih subjekata i na ostale financijske podatke o poslovnim subjektima, ali i na sve ostale podatke. Bilo kakva odgovornost Bisnode za štetu ili druge posljedice uslijed netočno, neažurno ili na drugi način manjkavo objavljenih podataka je u cijelosti isključena.

7.2.3. Bisnode u cilju omogućavanja utvrđivanja ažurnih podataka o blokadama žiro računa poduzetnika omogućava dodatnu provjeru točnosti i ažurnosti podataka o blokadama žiro računa putem posebnog modula verifikacije podataka. Pretplatnici koji namjeravaju podatke o blokadama žiro računa poduzetnika koristiti u kontekstu procjene ili odluke o poduzimanju bilo kakvih pravnih dispozicija dužni su prethodno verificirati podatke kroz postavljeni modul. Podaci o blokadama žiro računa se osvježavaju kroz verifikaciju s dnevnom evidencijom uslijed čega je moguće da verificirani podatak o blokadama žiro računa poduzetnika može biti nesukladan sa stvarnim stanjem, ukoliko je došlo do blokade ili deblokade žiro računa tokom tekućeg dana. Stoga Bisnode isključuje bilo kakvu odgovornost za korištenje neverificiranih podataka o blokadama žiro računa poduzetnika. Glede verificiranih podataka o blokadama žiro računa poduzetnika Bisnode ne jamči niti će biti odgovoran za netočnost podataka ukoliko je do promjene stanje došlo u razdoblju 24 sata prije verifikacije.

7.2.4. Pretplatnici na vlastitu odgovornost koriste podatke objavljene na poslovnim portalima Bisnodea te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima u cijelosti. Prije poduzimanja bilo kakvih pravnih ili poslovnih dispozicijama prema trećim osobama pretplatnici su dužni verificirati točnost podataka. Bonitetna ocjena poslovnih subjekata rezultat je primjene matematičkog modela na financijske parametre poslovanja pojedinog poslovnog subjekta sukladno opće prihvaćenim kriterijima i metodologiji ocjenjivanja. Bisnode napominje da se radi o jedinstvenoj formuli koja ovisno pojedine oblike djelatnosti, branše poslovanja i druge parametre može davati manje ili više preciznu sliku o subjektu. Stoga se bonitetna ocjena daje kao okvirni prikaz a ne precizna i konačna procjena poslovanja pojedinog poslovnog subjekta. Ujedno se napominje da se bonitetna ocjena izračunava samo temeljem javno objavljenih financijskih podataka dok se drugi bitni parametri poslovanja ne uzimaju u obzir.

Podaci i pokazatelji odnosno ocjene s portala informativne su prirode te se prilikom poduzimanja konkretnih poslovnih odluka preporuča poduzeti i druge uobičajene metode procjene ili provjere. Bisnode otklanja svaku odgovornost glede posljedica poduzimanja ili nepoduzimanja pravnih, poslovnih i drugih procjena, odluka, dispozicija i sl.

7.2.5. Pretplatnici nisu ovlašteni na bilo kakvu distribuciju podataka s poslovnih portala Bisnodea,  niti za prenošenje istih trećima. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snositi će pretplatnik koji poduzme takve neovlaštene upotrebe.

7.2.6. Ostali podaci osim blokada žiro računa poduzetnika se ažuriraju jednom godišnje ili češće, ovisno o tipu podataka. Pretplatnici predmetne podatke koriste u pravnim i poslovnim odnosima na vlastitu odgovornost uvažavajući okolnost moguće neažurnosti podataka.

7.2.7. Pretplatnici se obvezuju bilo koje podatke objavljene na poslovnim portalima Bisnodea koristiti savjesno te pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika te da svojim postupcima neće nanositi štetu Bosnode. U slučaju da bilo koja treća osoba ili državna institucija pokrene sudski ili kakav drugi postupa protiv Bisnode radi bilo koje dispozicije pretplatnike temeljene na objavljenim podacima pretplatnici se obvezuju otkloniti sve posljedice koje iz toga mogu proizići za Bisnode te, ukoliko je moguće, stupiti u takvom postupku umjesto Bisnode ili uz njega.

7.2.8. Odredbe ovoga članka predstavljaju bitan sastojak pretplatničkog odnosa. Pretplatnik koji ne bi prihvatio ove odredbe ovlašten je jednostrano raskinuti pretplatnički odnos.

Članak 8.

Podnošenje prigovora 

8.1. Ako se tijekom Pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa cijene za korištenje Usluge ili kakva druga potraživanja iz Ugovora o Pretplatničkom odnosu, Pretplatnik ima pravo tražiti povrat samo ako Bisnode prihvati ova potraživanja ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg tijela.

8.2. Pretplatnik će podnijeti zahtjev za povrat preplaćenih iznosa Bisnode u pisanom ili elektroničkom obliku. Kada primi Pretplatnikov zahtjev, Bisnode će u roku od 15 radnih dana od dana primitka prihvatiti zahtjev i isplatiti potraživanje Pretplatniku, ili prihvatiti zahtjev i provesti prijeboj potraživanja koje ima prema Pretplatniku s potraživanjem koje ovaj ima prema Bisnode uz istodobnu dostavu Pretplatniku izjave o prijeboju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva ili u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva odbiti zahtjev dostavom pisane obavijesti Pretplatniku o odbijanju zahtjeva.

8.3. Pretplatnik može Bisnode podnijeti prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge, ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Bisnode obvezna je dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 radnih dana od podnošenja prigovora.

8.4. Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz stavka 8.3. ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za pružene usluge.

8.5. Bisnode će izdati Pretplatniku koji je podnio prigovor novi račun za obavljene usluge ako se provjerom, odnosno okončanjem eventualnog postupka povodom prigovora Pretplatnika utvrdi da je u razdoblju na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička neispravnost ili zloupotreba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje za obavljenu uslugu.

Članak 9.

Obveza o čuvanju podataka o Pretplatnicima

9.1. Bisnode će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Pretplatnicima. Bisnode će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koje su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

9.2. Bisnode pridržava pravo uz prethodni pristanak Pretplatnika obavještavati ih raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Pretplatnik može zabraniti takvo obavještavanje putem elektroničke pošte odjelu Podrške za korisnike.

Članak 10.

Privremena deaktivacija Pretplatnikovog korisničkog računa

10.1. Bisnode ima pravo privremene deaktivacije Pretplatnikovog korisničkog računa kao i pravo ograničenja Usluge Pretplatniku ako za vrijeme Pretplatničkog odnosa utvrdi:

1) Postojanje okolnosti navedenih u članku 6.3. ovih Općih uvjeta;

2) Ako zaprimi prijavu o gubitku ili krađi pristupnih korisničkih podataka (korisničkog imena i lozinke) potrebnih za pristup sustavu;

3) Ako Bisnode naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje zahtjeva navedenih u točki 5.2. ovih Općih uvjeta;

4) Ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključenje Pretplatnika kako je to predviđeno važećim Zakonom odnosno pod zakonskim aktima;

5) U svakom drugom slučaju koji je predviđen zakonom ili ovim Općim uvjetima.

10.2. Pretplatnikov korisnički račun biti će ponovno aktiviran, odnosno ograničenje usluge će prestati kada razlozi za privremeno isključenje prestanu.

Članak 11.

Raskid Pretplatničkog odnosa

11.1. Pretplatnički odnos između Bisnode i Pretplatnika može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno pod zakonskim aktima kao i u sljedećim slučajevima:

1) Ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 6.3. ovih Općih uvjeta;

2) Ako Bisnode sazna da je bilo koji od podataka iz Narudžbenice Pretplatnika lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Bisnode;

3) Ako postoji osnovana sumnja da Pretplatnik zloupotrebljava Uslugu koju pruža Bisnode ili ako Pretplatnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji osnovana sumnja da Uslugu Bisnode koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji.

Članak 12.

Ostali razlozi za raskid Pretplatničkog odnosa

12.1. Pretplatnik može raskinuti Pretplatnički odnos slanjem obavijesti o raskidu Bisnode preporučenom poštom. U takvom slučaju otkazni rok bit će 3 dana od primitka obavijesti o raskidu od strane Bisnode. U drugom navedenom slučaju rok je 24 sata.

12.2. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u obiteljskom kućanstvu obvezni su obavijestiti Bisnode o smrti Pretplatnika u roku od 30 dana od dana smrti u kojem mogu istovremeno zatražiti prijenos Pretplatničkog odnosa. Ako nasljednik ili član obitelji Pretplatnika s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraži od Bisnode promjenu imena u naslovu Pretplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos smatrat će se raskinutim danom smrti Pretplatnika. Nasljednici preminulog Pretplatnika odgovaraju Bisnode u skladu s odredbama Zakona o nasljeđivanju za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja Bisnode koja nastanu do trenutka stvarne deaktivacije korisničkog računa preminulog Pretplatnika.

Članak 13.

Prestanak Pretplatnika (pravne osobe)

13.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Pretplatnika, stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti Bisnode u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 dana od dana pokretanja ovih postupaka.

13.2. Bisnode će prenijeti Pretplatnički odnos te izvršiti potrebne promjene podataka u naslovu Pretplatnika protiv kojeg je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije samo pod uvjetom da je Pretplatnik podmirio sva svoja dospjela, a nenaplaćena dugovanja za već obavljene Usluge od strane Bisnode, kao i da su podmirena druga potraživanja Bisnode koja su nastala do dana kada je Bisnode zaprimila obavijest o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije od stečajnog upravitelja ili likvidatora.

13.3. Ugovor o Pretplatničkom odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Pretplatnika ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako ne zatraži prijenos Ugovora o Pretplatničkom odnosu na način kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja Bisnode koja nastanu do trenutka deaktivacije njegovog korisničkog računa.

Članak 14.

Rješavanje sporova

14.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora o Pretplatničkom odnosu, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjena ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Bisnode i Pretplatnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 15.

Završne odredbe

15.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama Bisnode.

15.2. Bisnode će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 15.1. ovih Općih uvjeta.

15.3. Bisnode može primijeniti izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja na postojeće pretplatnike najranije nakon 15 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja, koji su za pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete, pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade u roku od 30 dana od dana njihove objave.

15.4. U slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Bisnode mora izvijestiti pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid ugovora u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

Etička načela poslovanja

U našem radu najvažnije je povjerenje. Povjerenje je temelj svakog posla i za nas je iznimno važno. Iz tog razloga naš rad temeljimo na slijedećim načelima:

 1. Naš posao obavljamo odgovorno svjesni da je zaštita osobnog integriteta svakog našeg zaposlenika temelj uspješne budućnosti.
 2. Činimo sve kako bismo bili sigurni da su informacije koje nudimo našim klijentima provjerene i relevantne.
 3. Kontinuirano razvijamo tehničku i organizacijsku strukturu tvrtke kako bismo izbjegli korištenje neprovjerenih informacija
 4. Poštivanje osobnog integriteta svih ljudi nam je važnije od potencijalnih kratkoročnih benefita koje tvrtka može ostvariti.
 5. Svakodnevno valoriziramo naše aktivnosti kako bismo bili sigurni da ni na koji način negativno ne utječemo na poštivanje osobnih prava ljudi i zaposlenika.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Podatke prikuplja i njima upravlja poduzeće Bisnode d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb (u nastavku: "Bisnode") i ovisna društva - podružnice društva Bisnode d.o.o.

Bisnode u svojim bazama podataka prikuplja osobne podatke koji su isključivo vezani uz korporacijske (statusne) podatke o udruženjima, poduzećima, organizacijama i drugim pravnim osobama. Osobni podaci su prikupljeni u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Osobne podatke koristimo, pohranjujemo i obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe:

 • radi ispunjavanja obaveza sukladno prodajnom ili kupovnom ugovoru te drugim ugovorima sklopljenim između Vas i poduzeća Bisnode
 • kako bi ispitali Vaše mišljene vezano uz proizvode i usluge poduzeća te u svrhu provedbe anketa o proizvodima i uslugama
 • kako bi pojednostavili i poboljšali pretraživanje i dobivanje informacije o poduzeću Bisnode te njegovim proizvodima i uslugama
 • kako bi Vam mogli ponuditi najnovije informacije o proizvodima i uslugama poduzeća Bisnode, uključujući poboljšanja i specijalne ponude koje bi Vas mogle zanimati
 • radi ponude sličnih proizvoda koji se nadovezuju na osobne podatke zaposlenika u poduzeću i njihovu povezanosti s drugim zaposlenicima ili drugim poduzećima
 • radi poboljšavanja proizvoda i usluga poduzeća Bisnode
 • radi posredovanja podataka trećim osobama, pri čemu treće osobe mogu primljene podatke koristiti u marketinške i druge komercijalne svrhe
 • za potrebe telemarketinga, radi provedbe nagradnih izvlačenja, natjecanja i drugih promocijskih aktivnosti.

Bisnode, osim u slučajevima navedenim u prethodnom odlomku, Vaše osobne podatke neće posredovati trećim osobama bez Vaše pisane suglasnosti.

Pristup podacima poduzeća i Vašim osobnim podacima

Imate pravo pristupa osobnim podacima, iste smijete prepisivati, kopirati, nadopunjavati i ispravljati ili izbrisati nepravilnosti u Vašim osobnim podacima te se također i usprotiviti njihovoj obradi. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Jednako tako imate pravo saznati, tko su korisnici osobnih podataka te o kojoj vrsti korisnika se radi.

Ako želite pregledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke ili podatke o Vašem poduzeću, podatke nam pošaljite na e-mail adresu info@boniteti.hr, putem faksa 01/30 30 501 ili nas nazovite na telefonski broj 01/30 30 500. Na gore spomenutom telefonskom broju možete zatražiti i sva dodatna pojašnjenja.